Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Bkz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi Bölüm 4/Madde12

(1) Kayıt hakkı kazanan adaylar, Üniversitenin resmi internet sayfasında belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeler ile kesin kayıtlarını yaptırırlar: 

  1. Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da kendi ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

  2. Lise diplomasının, T.C.     Millî    Eğitim Bakanlığı ya da Türkiye dış temsilciliklerinden alınmış denklik belgesinin aslı,

ç) Ortaöğretiminin (lise) tamamına ait not döküm belgesinin (transkript) yetkili makamlarca onaylanmış aslı ile noter ya da kendi ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

d) 1 adet vesikalık fotoğraf,

e) Pasaport ve tercümesinin noter tasdikli sureti, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. uyruklu adayların nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi, (Türkçe yeterlik belgesi olmayanlar için kurumun TÖMER'ine yönlendirme yapılacaktır.)

g) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan vukuatlı nüfus kayıt örneği,

ğ) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 7 nci  maddesi birinci bendi uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanların belgelerinin aslını ibraz etmek koşuluyla bir örneği ve Mavi kartını ibraz etmek şartıyla fotokopisi,

h) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklardan GCE AL sonuç belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye dış temsilciliklerden onayı,

(2) Adayların başvurularında sahtecilik yaptıkları, kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıklarının belirlenmesi durumunda kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli yasal işlem yapılır.

(3) Bölüm ve programlar tarafından kesin kayıtta istenen özel belgeler ve açıklamalar

Üniversitenin resmi internet sayfasında ilan edilir.

(4) İlan edilen kayıt tarihleri içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

(5) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler göç idaresinden alacakları ikametgâh belgesinin aslını kayıt olduğu dönem içerisinde ilgili birimin öğrenci işlerine ibraz etmek zorundadır.

(6) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde sosyal güvenlik il müdürlüklerine yazılı talepte bulunmaları halinde prim tutarlarını kendileri ödemek koşuluyla genel sağlık sigortalı olabilirler.

Dikkat: 2020-2021 eğitim-öğretim yılına özgü olarak; belgelerinin denkliğine ve noter onaylı tercümesine sahip olmayan adaylar, söz konusu belgelerini bir ay içerisinde ibraz edeceklerini tahhüt etmeleri suretiyle kayıtları gerçekleştirilecektir.

 

 

Eski Site